De Algemene voorwaarden NLdate kunt u ook downloaden in Adobe PDF formaat. U heeft hiervoor het programma Adobe Reader nodig.Algemene voorwaarden NLdate

Versie geldig vanaf: 15 juni 2015Preambule

NLdate dient als platform waar personen kosteloos met elkaar in contact kunnen komen. NLdate dient enkel als technische ondersteuning en laagdrempelig platform en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die Gebruikers mochten lijden als gevolg van het gebruik van de website van NLdate.

Artikel 1 Definities

NLdate: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Didio Internet B.V. Didio Internet B.V. is statutair gevestigd te Utrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30275518.

Gebruiker(s): een natuurlijk persoon of personen die de Website van NLdate gebruiken en over een Profiel beschikken.

Profiel: een persoonlijk profiel van een Gebruiker, welke de Gebruiker zelf aanmaakt en aanvult met persoonlijke gegevens.

Website: de website van NLdate, te bereiken via www.nldate.nl.

Artikel 2 Algemene bepalingen

Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat NLdate deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen NLdate en de Gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

NLdate behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien NLdate overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Gebruiker hier één maand voorafgaand van op de hoogte. Het staat Gebruikers vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 Aanmelding

Aanmelding bij NLdate is alleen mogelijk voor personen die ouder zijn dan 18 jaar.

De Gebruiker dient bij aanmelding alle (persoonlijke)gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke)gegevens dient de Gebruiker onmiddellijk door te geven aan NLdate door deze gegevens in zijn profiel aan te passen.

Artikel 4 Profiel

Iedere Gebruiker bepaalt tijdens de aanmelding zelf inloggegevens, waarmee toegang tot het persoonlijke Profiel verkregen kan worden.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid de inloggegevens als bedoeld in artikel 4.1. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, is NLdate gerechtigd het Profiel te blokkeren of te verwijderen.

De Gebruiker is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Profiel van de Gebruiker worden gedaan.

Indien derden zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, zonder dat dit de Gebruiker toegerekend kan worden, dient de Gebruiker dit onmiddellijk na ontdekking aan NLdate te melden.

NLdate is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Profiel door derden.

De Gebruiker vrijwaart NLdate van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Profiel van de Gebruiker.

Onbetaalde Profielen waar binnen een periode van zes maanden niet wordt ingelogd, zullen worden verwijderd.

Artikel 5 Gebruik NLdate

Nadat de Gebruiker een Profiel heeft aangemaakt krijgt de Gebruiker toegang tot de diensten van NLdate.

Het Profiel van de Gebruiker is voor iedere bezoeker van de Website inzichtelijk, ook zonder dat de bezoeker van de Website beschikt over een Profiel. De Gebruiker dient, overeenkomstig hetgeen bepaald in 6.6, bedachtzaam te zijn bij het delen van persoonlijke informatie via zijn Profiel.

Enkel een Gebruiker die over een Profiel beschikt kan berichten uitwisselen met een andere Gebruiker.

Artikel 6 Verplichtingen Gebruiker

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware en software configuratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van NLdate.

De Gebruiker dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten.

De Gebruiker dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke NLdate aan de Gebruiker zal melden.

De Gebruiker dient oprecht te handelen richting NLdate en andere Gebruikers.

De Gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan NLdate en andere Gebruikers.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met NLdate en andere Gebruikers. De Gebruiker dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om NLdate te gebruiken voor commerciële doeleinden. Daaronder begrepen, doch niet uitsluitend: acquisitie, uitlokking of prostitutie.

Het is de Gebruiker niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan inhoud te plaaten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. Ook is het niet toegestaan om inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van NLdate of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.

Het is de Gebruiker verboden om persoonlijke gegevens, waarmee Gebruikers buiten NLdate om contact met elkaar kunnen opnemen (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enzovoort), op de Website te plaatsen.

De Gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.

Indien de Gebruiker handelt met een bepaling in artikel 6, heeft NLdate het recht het Profiel van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 8, zonder dat NLdate gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade.

Artikel 7 Persoonsgegevens

NLdate kan de door deelnemer opgegeven persoonsgegevens verstrekken aan derden, zonder hier voorafgaand nadere toestemming voor te vragen.

NLdate handelt te allen tijden in overeenstemming met het gehanteerde privacy statement. Door gebruik te maken van de door NLdate aangeboden diensten verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de bepalingen uit het privacy statement.

Artikel 8 Beëindiging

Gebruikers kunnen hun Profiel zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website.

Het Profiel zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door NLdate worden verwijderd.

NLdate is te allen tijden gerechtigd om een Profiel te verwijderen indien de Gebruiker handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Gebruiker op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van NLdate.

NLdate is gerechtigd een Profiel te verwijderen zonder de Gebruiker daar vooraf schriftelijk over te informeren.

Indien NLdate overgaat tot verwijdering van een Profiel, laat dit het recht van NLdate om eventueel gelede schade te vorderen, onverlet.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

NLdate kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de Gebruiker.

NLdate aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Gebruikers op de Website.

NLdate kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Gebruikers van de website.

NLdate kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Gebruiker wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Gebruikers of derden.

In het geval NLdate aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Gebruiker van verplichtingen die uit de wet of deze voorwaarden voortvloeien, zal de Gebruiker NLdate vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen NLdate.

NLdate is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door NLdate ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij NLdate of diens licentiegevers.

De in artikel 10.1 omschreven eigendomsrechten van NLdate mogen door de Gebruiker op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat NLdate nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Indien een Gebruiker inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van NLdate, is de Gebruiker een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan NLdate van ten minste duizend Euro. NLdate behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Indien de Gebruiker afbeeldingen, video’s of overige (beeld)bestanden via zijn Profiel openbaar maakt verleent de Gebruiker NLdate een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepbaar en sublicentieerbaar recht om dergelijke afbeeldingen, video’s of overige (beeld)bestanden wereldwijd, te vermenigvuldigen, te distribueren, openbaar te maken, te verzenden, te wijzigen, tentoon te stellen, te verkopen en het in sublicentie geven van deze afbeeldingen, video’s of overige (beeld)bestanden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschil

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gebruiker en NLdate is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

De Gebruiker en NLdate zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Klachten van een Gebruiker zullen met uiterste zorg en vertrouwelijkheid in behandeling genomen worden NLdate, waarbij NLdate er naar streeft een ingediende klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.

Tenzij regels dwingend recht anders voorschrijven, is uitsluitend de rechtbank in Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen NLdate en de Gebruiker.